Sajjad Pakdamansavoji headshot

Sajjad Pakdamansavoji

AI EDUCATION INTERN